Kimura_Toun_1781_1830_Signed_Dragon_Okimono_Bronze_Statue_Edo_Original_Antique_01_aoiy

Kimura Toun(1781-1830) Signed Dragon Okimono Bronze Statue Edo Original Antique